Zum Wechseln des Bilds hier doppelklicken
* AM und AF
!

AM56Veget

!
Joker PK/ Vegetarier
Postkarte © Dieter Becher

AM59LebenOhne

!
Joker Pk/ Leben ohne...
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

AM30 Altwerden

!
Joker PK/ Alt werden
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

AM11_Fussball_Ign

!
Joker Pk/ Ich mag Fussball- Ignoranten
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

AM34 Prinzessin

!
am34 prinzessin
Joker PK/ Prinzessin
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

AM07 An den Haaren

!
Joker PK/ An den Haaren

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Männer

AM31 Shopping-Gen

!
am31 shoppinggen
Joker PK/ Shopping-Gen

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Fragen

AM32BurnOut

!
Joker PK/ BurnOut
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

AM18 Spiegel

!
Joker PK/ Probleme nachbessern
JOKER- Postkarte © Dieter Becher

AM19 Frauen verstehen

!
Joker PK/ Frauen verstehen

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Liebe

AM05 Treu

!
Joker PK/ Sehr oft treu

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Frauen ,Liebe

AM29Grund

!
BITX Joker Pk-Q/ Besserer Grund
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

AM09 Weisst du

!
Joker PK/ Weißt du es schon?

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Frauen Fragen

AM37 WiederFeiern

!
Joker PK/ Schon wieder feiern?

Postkarte © Dieter Becher

Geburtstag Fragen

AM12 Warnung

!
Joker PK/ Warnung

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Frauen

AM16 Maenner erklaeren

!
Joker PK/ Männer erklären gerne
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

AM02 Der Kerl

!
Joker PK/ Der Kerl

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Männer Frauen

AM03 Schaschlik

!
Joker PK/ Schaschlik

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Frauen Männer

AM06 So sind Maenner

!
Joker PK/ So sind die Männer
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

AM08 Macht gluecklich

!

Joker PK/ Macht glücklich

Essen

JOKER-Postkarte © Dieter Becher