Zum Wechseln des Bilds hier doppelklicken
** A200 bis A..**
!

A273_ZuHause

!
Joker PK/ Zu Hause
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A262 Neugierig

!
Joker Pk/ Neugierig
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A201 Geworden ER

!
Joker PK/ Was ist aus mir geworden?
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A200 Geworden Sie

!
Joker PK/ Was ist aus mir geworden?

Postkarte © Dieter Becher

TIPP

A206 Bauch

!
Joker Pk/Der Bauch ist rund
Postkarte © Dieter Becher

A269 Unentschlossen

!
a269 unentschlossen
Joker PK/ Die Unentschlossenheit
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A205_Live

!
Joker PK/ Live bin ich besser als im Internet
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A256 Erste liebe

!
Joker PK/ Erste Liebe
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A212 weniger Stress

!
Joker Pk/ Weniger Stress
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A259 Wir sind die guten

!

Joker PK/Wir sind die guten

Kinder

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A246 Keiner wie meiner

!

Joker PK/ Keiner wie meiner

Männer

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A270 Geschafft

!
Joker PK/ Geschafft
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A260 Sonne

!
Joker PK/ Sonne macht lustig
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A259 Ernst gemeint

!
Joker PK/ Ernst gemeint

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Liebe

A261 Touristin

!
Joker PK/ Touristin bleibt am Ball
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A258_Etwas

!
Joker PK/ Das gewisse Etwas
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A520 Wär' geil!

!
Joker PK/Wär' geil!

JOKER-Postkarte © Dieter Becher

Männer Frauen Liebe

A252 Diese Entscheidungen

!
Joker PK/ Diese Entscheidungen..
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A380 Auf mich hört ja keiner

!
Joker PK/Auf mich hört ja keiner !
JOKER-Postkarte © Dieter Becher

A272_Darling

!

Joker PK/ Darling

Liebe

JOKER-Postkarte © Dieter Becher